Dnevni horoskop za dan 11/05/2021

ovan Bu­dući da želje i mo­gućnos­ti ni­su usa­glašene, naj­bo­lje bi bi­lo da bu­de­te re­al­ni­ji. Sa par­tne­rom su mo­guće ne­su­gla­si­ce iza­zva­ne vašim očeki­va­nji­ma i lažnim na­da­ma. On vas doživlja­va kao oso­bu ko­ja ne zna što hoće. Uko­li­ko se ba­vi­te umje­tnošću, pos­tići ćete us­pjeh. U pro­ti­vnom...
bik Pu­ni ela­na i ve­dri­ne dočeku­je­te do­gađaje ko­ji su ve­za­ni uz fi­zičku stra­nu lju­ba­vi. Se­ksu­al­na želja je po­jačana, pa će Bi­ko­vi fun­kci­oni­ra­ti u tom sti­lu. Uko­li­ko ne bu­de­te u pri­li­ci za­do­vo­lji­ti snažan li­bi­do, pre­us­mje­ri­te ener­gi­ju na kre­ati­vnost, pa ćete sa­mim ti­me bi­ti i za­do­vo­ljni­ji.
blizanci Ra­spo­loženje mi­je­nja­te mu­nje­vi­tom brzi­nom, pa ga i vi sa­mi teško možete pra­ti­ti. Do­no­si­te su­bje­kti­vne za­ključke, ima­te teškoća u ko­mu­ni­ka­ci­ji. Što se lju­ba­vi tiče, sve­ga vam je dos­ta, pa ra­zmišlja­te o to­me da se na iz­vje­sno vri­je­me raz­dvo­ji­te. Za ta­kav ti­jek do­gađaja ste kri­vi obo­je, no ba­rem vi po­kušaj­te uvi­dje­ti svoj dio kri­vnje.
rak Preo­sje­tlji­vi ste, nez­go­dni, teški i se­bi i dru­gi­ma. No, bu­dući da ste re­al­na oso­ba, svje­sna svo­jih vrli­na i ma­na, po­kušat ćete se sa­mi izbo­ri­ti sa sla­bos­ti­ma. S ob­zi­rom da ne blis­ta­te pu­nim sja­jem, po­vlačite se u svoj oklop, pri­ku­plja­jući sna­gu. Već su­tra ćete za­blis­ta­ti pu­nim sja­jem. Oprez u saobraćaju!
lav Mno­gi muški pri­pa­dni­ci ovog zna­ka su tre­nu­tno u bur­noj taj­noj ve­zi. Ništa no­vo, jer La­vo­vi uvi­jek mo­ra­ju bi­ti za­lju­blje­ni. Ro­man­tično ra­spo­loženje, erot­ske fan­ta­zi­je i spe­ci­fične želje ispu­nit će vam vo­lje­na oso­ba. Ko je taj sre­tnik/ca? I ne slu­ti ka­kvo mu izne­nađenje spre­ma­te. Osjećaj za re­al­nost je po­lju­ljan.
djevica Va­ma je ba­rem la­ko! Ima­te to­li­ko sa­mo­po­uz­da­nja, dje­lu­je­te smi­re­no i uz to po­sje­du­je­te ogro­mnu ko­ličinu stva­ra­lačke ener­gi­je. Je­di­ni pro­blem je u to­me što mi­sli­te da ste naj­pa­me­tni­ji, što oko­li­ni sme­ta. Sklo­nost gunđanju i obraćanju pažnje na de­ta­lje sve­di­te na ra­zu­mnu mje­ru. Lav je ide­al­na kom­bi­na­ci­ja u sva­kom po­gle­du.
vaga Su­bje­kti­vni ste pre­ma par­tne­ru - to je očigle­dno. Odno­se, ko­ji iona­ko već duže vri­je­me ni­su ka­ko tre­ba, do­da­tno bis­te mo­gli za­gorčati nečijom podrškom sa stra­ne. Sto­ga ne tražite tuđe sa­vje­te, bu­di­te re­al­ni­ji i shva­ti­te oso­bu po­red se­be. Ima i ona svo­jih pro­ble­ma.
korpija Us­pješan i kre­ati­van dan. Iz­vje­sni do­gađaji će se po­ka­za­ti kao su­dbo­no­sni za bu­dućnost. Do us­pje­ha do­la­zi­te is­ključivo kroz su­ra­dnju, pa ako želi­te da ona bu­de do­bra, mo­ra­te izba­ci­ti svo­je otro­vne žal­ce iz igre. Možda vas se dru­gi plaše? Ni­je ni čudo kad ste zlo­pam­ti­lo, ili se ba­rem ta­ko priča.
strijeac Bro­ji­te li nov­ce? As­tro­loški aspe­kti utječu na po­boljšanje fi­nan­cij­ske si­tu­aci­je. Uko­li­ko ste pro­pus­ti­li šan­su, već su­tra će bi­ti ka­sno. Bu­dući da, kao ni većina lju­di, nis­te imu­ni na no­vac, shvaćate da izo­li­ra­ni od svi­je­ta ne možete do nje­ga doći. Us­pješno suarađuje­te i za­počinje­te uno­sne po­slo­vne kon­ta­kte.
jarac Na­po­kon ste se počeli mi­ca­ti s mjes­ta. Dešava­ju se i do­bre i loše stva­ri. Do­bre se tiču po­sla i za­ra­de, a one dru­ge lju­ba­vi. No­vac pris­tiže, iako vas ne čini po­tpu­no za­do­vo­ljni­ma. Po­tre­ba za lju­ba­vlju je ja­ka, ali tko će je za­do­vo­lji­ti kad ste izbir­lji­vi? Utje­hu po­tražite u umje­tnos­ti - ta­mo je sve ide­al­no.
vodolija Us­pješan i kre­ati­van dan. Vješto ra­di­te ru­ka­ma, možda se ba­vi­te umje­tnošću, uko­li­ko os­ta­li aspe­kti ho­ros­ko­pa uka­zu­ju na te afi­ni­te­te. Pra­ktični pri­pa­dni­ci zna­ka će se kar­ta­ti ili oba­vlja­ti kućan­ske i dru­ge pro­zaične po­slo­ve. Sve u sve­mu, Vo­de­nja­ci bi da­nas tre­ba­li bi­ti za­do­vo­ljni, jer su vo­lje­ni.
ribe Pu­ni ste kre­ati­vne sna­ge i ide­ja ko­je ste smi­sli­li u tre­nu­ci­ma sla­bos­ti. Po­kušava­te ih pro­ves­ti u dje­lo. Imat ćete us­pje­ha, pri­je sve­ga na po­slo­vnom pla­nu. Sta­lo vam je do to­ga da vas oko­li­na ci­je­ni. U lju­ba­vi su mo­gući pro­ble­mi ko­ji na­go­vješta­va­ju fa­ta­lan is­hod je­dne ne­pro­mišlje­ne ro­man­se. Pa­met u gla­vu!