Dnevni horoskop za dan 16/08/2018

ovan Bit ćete pre­pu­ni ra­dnog ela­na i na is­toj val­noj dužini s na­dređeni­ma. Ako se ba­vi­te pri­va­tnim po­du­ze­tništvom, na­ročito bu­di­te pažlji­vi kod po­tpi­si­va­nja ugo­vo­ra i ulaganja u no­ve pro­je­kte, jer je­dna će vas oso­ba po­kušati pre­va­ri­ti i pre­ves­ti žedne pre­ko vo­de. Vaša plaća mo­gla bi ka­sni­ti, za­to bu­di­te pra­ktični­ji u dne­vnim iz­da­ci­ma.
bik U vaš dom mo­gle bi se uvući bri­ge, ali one pro­la­znog ka­ra­kte­ra. Mo­gući su ne­na­da­ni pro­ble­mi ve­za­ni uz ne­kre­tni­ne, ku­po­pro­daj­ne ugo­vo­re ili ozbi­ljni­ji kvar je­dnog kućan­skog apa­ra­ta. Ko­mu­ni­ka­ci­ja s čla­no­vi­ma obi­te­lji bit će do­bra, ta­ko da ćete za­je­dničkim sna­ga­ma rješava­ti sve što bi mo­glo uz­drma­ti obi­telj­sku har­mo­ni­ju.
blizanci Ve­za­ni Bli­zan­ci bit će sklo­ni ne­ga­ti­vnim lju­ba­vnim ra­zmišlja­nji­ma. U mi­sli­ma će lu­ta­ti do ne­kih svo­jih sta­rih lju­ba­vi i za­pra­vo živje­ti u prošlos­ti. Međutim, upo­zo­re­nje i pri­mje­dbe ko­je će im upu­ti­ti par­tner vra­tit će ih na ze­mlju, što će se po­ka­za­ti ko­ri­snim, jer taj će ih par­tne­rov po­tez na­gna­ti na kon­stru­kti­vni­je ra­zmišlja­nje.
rak Mno­gim će Ra­ko­vi­ma po­sao odu­zi­ma­ti pri­lično vre­me­na, ta­ko da će bi­ti po­tre­bno do­bro ga or­ga­ni­zi­ra­ti. Učini­te li ta­ko, efe­kti­vnost će vam po­ras­ti. Uko­li­ko se pre­pus­ti­te trošenju bez oprav­da­nih ra­zlo­ga, mo­gli bis­te doći u ne­za­vi­dnu fi­nan­cij­sku si­tu­aci­ju, bu­di­te pažlji­vi s nov­cem. U sfe­ri zdra­vlja mo­guće su pro­la­zne gla­vo­bo­lje.
lav Imat ćete osjećaj da vas par­tner ne vo­li do­vo­ljno, a bit ćete i preo­sje­tlji­vi na nje­go­ve ri­ječi u ko­ji­ma ćete pro­na­la­zi­ti i ono što one uopće neće sadržava­ti. Bu­di­te spre­mni na pro­mje­nu sta­va. Pro­mje­na neće bi­ti la­ka, ali će ima­ti po­zi­ti­van značaj za dalj­nji ti­jek vaše ve­ze, no ne­moj­te za­bo­ra­vi­ti da uvi­jek možete računa­ti na podršku svog par­tne­ra.
djevica Emo­ti­vna zbi­va­nja utje­cat će na vašu ra­dnu efe­kti­vnost ko­ja će bi­ti uma­nje­na. Je­dna oso­ba ko­ja je na ne­ki način po­ve­za­na s ino­zem­stvom mo­gla bi vam po­nu­di­ti su­ra­dnju u kraćem ali uno­sni­jem po­slu, pa uko­li­ko ćete htje­ti, pri­hva­ti­te po­nu­du, mo­gli bis­te do­bro za­ra­di­ti. Da­nas ćete us­pješno ras­ples­ti je­dnu fi­nan­cij­sku za­vrzla­mu.
vaga Ne­dos­ta­jat će vam to­le­ran­ci­je i spre­mnos­ti za kom­pro­mis ka­da će po­sri­je­di bi­ti lju­ba­vne ne­su­gla­si­ce. Ve­li­kim di­je­lom vašu ćete raz­dražlji­vost moći pri­pi­sa­ti is­crplje­nos­ti, što će ra­zu­mje­ti i vaš par­tner, jer u pro­ti­vnom vaša bi ve­za mo­gla pre­trpje­ti i veću kri­zu. Uko­li­ko krećete na kraći po­slo­vni put, ma­le su šan­se da re­zul­ta­ti­ma bu­de­te za­do­vo­ljni.
korpija Ako se ba­vi­te sa­mos­tal­nom dje­la­tnošću, mo­gla bi se uka­za­ti po­tre­ba za do­da­tnim fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma, no tu će nas­ta­ti pro­ble­mi, jer po­nuđeni vam uvje­ti neće od­go­va­ra­ti. Ne­moj­te ula­zi­ti u za vas ne­po­vo­ljne kre­di­te. Je­dan član obi­te­lji mo­gao bi vam bi­ti de­sna ru­ka u uzbur­ka­nim po­slo­vnim zbi­va­nji­ma. Bit će uz vas ka­da za­tre­ba.
strijeac Bit će vam po­tre­bna sro­dna duša ko­ja će vas na­kon na­por­nog ra­dnog da­na utješiti, a upra­vo to ćete na­la­zi­ti u za­grlja­ju svog par­tne­ra. Slo­bo­dni Stri­jel­ci bit će sklo­ni emo­ti­vnom is­traživa­nju i lu­ta­nju, te po­ma­lo sa­nja­ri­ti o oso­bi s ko­jom bi mo­gli doživje­ti uzbu­dlji­ve lju­ba­vne tre­nut­ke. Vaši bi sno­vi la­ko mo­gli pos­ta­ti stvar­nost.
jarac U po­slo­vnoj ćete sfe­ri odlučno i hra­bro za­ko­račiti na­pri­jed. Fi­nan­cij­ska si­tu­aci­ja bi­ti će po­vo­ljna, a do­da­tni pri­hod mo­gli bis­te os­tva­ri­ti u ne­koj od iga­ra na sreću. Bit ćete na­ročito us­pješni u trgo­vi­ni, pu­to­va­nji­ma i u kon­ta­ktu sa stran­ci­ma, ali je­dan iz­da­tak neće vas mi­moići. Ne­ki će Jar­ci bi­ti pus­to­lo­vni i is­traživački ra­spo­loženi.
vodolija Po­slo­vna zbi­va­nja pro­ma­trat ćete s iz­vje­snim odma­kom, a ne­ri­jet­ko ćete ima­ti osjećaj da se ona do­gađaju ne­kom dru­gom, pa će vam bi­ti po­tre­bno mno­go više ener­gi­je ne­go inače da se po­kre­ne­te s mrtve tačke. Bit će po­slo­vnih uspo­na i pa­do­va, ali ako ćete bi­ti us­traj­ni i odlučni, sa­svim si­gur­no možete očeki­va­ti us­pjeh.
ribe Otvo­ri­te svo­je srce je­dnoj oso­bi ko­ja je s va­ma spre­mna po­di­je­li­ti do­bro i zlo, a ne po­sežite za ne­dos­tižnim i ne­os­tva­ri­vim. Ta je oso­ba u vašoj ne­po­sre­dnoj bli­zi­ni, a pre­ma va­ma ga­ji is­kre­ne lju­ba­vne osjećaje, za­to okre­ni­te se oko se­be, jer sreća vam je vrlo bli­zu. Sreće bis­te, ta­kođer, mo­gli ima­ti i u ne­koj od iga­ra na sreću.