Dnevni horoskop za dan 10/08/2020

ovan Sve što je bi­lo pri­ta­je­no u va­ma, izaći će na površinu, a re­zul­tat to­ga bit će su­prot­sta­vlja­nje par­tne­ru za sva­ku s­tni­cu. činit će vam se da ga više ne vo­li­te kao pri­je i ra­zmišljat ćete o pre­ki­du, a pri­tom nećete bi­ti ni­ti svje­sni što bis­te mo­gli iz­gu­bi­ti. U sfe­ri zdra­vlja mo­gući su ma­nji upal­ni pro­ce­si.
bik Slo­bo­dni će ima­ti pri­li­ka za početak ve­ze, šar­mom ćete osva­ja­ti sve oko se­be. Bi­ko­vi u sta­bil­nim ve­za­ma proživlja­vat će s par­tne­rom tre­nut­ke pre­pu­ne ro­man­ti­ke, a mo­guća je i tru­dnoća, odno­sno do­go­vor o za­sni­va­nju bra­ka. Ni­ti na po­slo­vnom pla­nu nećete bi­ti bez us­pje­ha, jer s vašim pla­no­vi­ma za no­vi po­sao na­dređeni će se složiti.
blizanci Sli­je­di vam po­rast za­ra­de i prošire­nje po­sla ko­je će vam pre­dložiti vaš pre­tpos­ta­vlje­ni. U sfe­ri lju­ba­vi slo­bo­dnja­ci će pre­više oko­lišati s ulas­kom u ve­zu, ma­da će im se uka­za­ti pri­li­ka za to. Uko­li­ko ne možete ra­zu­mom, odlučite srcem i kre­ni­te. Kućnog lju­bim­ca odvest ćete ve­te­ri­na­ru, ugo­vo­ri­ti ter­min kod fri­ze­ra ili ko­zme­tičara.
rak Za­hti­je­vaj­te is­kre­nost u sva­kom slučaju, a uko­li­ko to net­ko odbi­je, znat ćete ka­ko se pos­ta­vi­ti. Ne­ki Ra­ko­vi bit će su­di­oni­ci po­dje­le imo­vi­ne, a di­oba će bi­ti ko­rek­tna. Po pi­ta­nju zdra­vlja, dišni pu­to­vi bit će osje­tlji­vi, sto­ga ako se na­la­zi­te ne­gdje na mo­ru ili u pla­ni­ni, šetnja bo­ro­vom šumom imat će bla­go­tvor­no dje­lo­va­nje.
lav Pos­to­ji mo­gućnost po­slo­vnog udruživa­nja s je­dnom oso­bom ili čak više njih, a bu­dući da će se ra­di­ti o do­brom par­tner­skom odno­su, u po­sao sva­ka­ko uđite. Između više oso­ba ko­je ćete upo­zna­ti, naći će se i je­dna za ko­ju ćete se htje­ti ve­za­ti, jer svo­jim će vas šar­mom osvo­ji­ti is­tog tre­nut­ka ka­da je bu­de­te sre­li.
djevica Okol­nos­ti će bi­ti do­bre za fi­nan­cij­ske tran­sa­kci­je. Oni slo­bo­dni neće se tre­ba­ti pu­no tru­di­ti pro­naći par­tne­ra, jer više će vas oso­ba da­nas po­kušati osvo­ji­ti, a je­dna od njih po mno­gočemu bi vam mo­gla od­go­va­ra­ti. Za­počni­te ve­zu s tom oso­bom. Kod ne­kih bi se pred­sta­vni­ka zna­ka mo­gla pro­bu­di­ti lju­bav pre­ma umje­tnos­ti, oso­bi­to po­ezi­ji i sli­kar­stvu.
vaga No­vo lju­ba­vno po­znan­stvo do­ni­jet će vam više pro­ble­ma ne­go is­tin­skog za­do­volj­stva, do­bro pro­mi­sli­te je li oso­ba ko­ju ćete upo­zna­ti i ko­ja vas neće os­ta­vi­ti hla­dni­ma, za­is­ta oso­ba s ko­jom bis­te mo­gli po­di­je­li­ti vaše ra­dos­ti i tu­ge. Na po­slo­vnom pla­nu ne očekuj­te od svo­jih su­ra­dni­ka pre­više ra­zu­mi­je­va­nja za vaše ide­je.
korpija Bit ćete kao do­ta­knu­ti čaro­bnim šta­pićem po­zi­ti­vne ener­gi­je. Bit će po­vo­ljno vri­je­me za in­ves­ti­ci­je, a uko­li­ko pla­ni­ra­te po­dići ne­ki kre­dit, nećete po­gri­ješiti. U lju­ba­vi će vas pra­ti­ti sreća, bi­lo da ste slo­bo­dni ili već ima­te par­tne­ra. Mo­gli bis­te se odlučiti na ve­zu s oso­bom u ko­ju ste ne­ka­da bi­li za­lju­blje­ni.
strijeac Po­slo­vna ili tu­ris­tička pu­to­va­nja oduševit će vas no­vim spo­zna­ja­ma i ugo­dnim zbi­va­nji­ma, a bu­dući da ćete bi­ti pričlji­vi, na­da­hnu­ti maštom i vrlo kre­ati­vni, je­dno no­vo po­znan­stvo mo­glo bi se ubrzo pre­tvo­ri­ti u traj­nu lju­bav. Oso­ba će vas pri­vući svo­jim šar­mom i in­te­le­ktom, a pri­vlačnost će bi­ti obos­tra­na.
jarac Iz­bje­ga­vaj­te lju­ba­vne ri­zi­ke, a pre­ma lju­ba­vnom par­tne­ru bu­di­te po­pus­tlji­vi­ji. Po­se­si­vnost i lju­bo­mo­ra sa­mo će vam šte­ti­ti. Slo­bo­dni Jar­ci ne­ka pažlji­vo pro­ci­je­ne da li im oso­ba ko­ja će im se do­pas­ti za­is­ta od­go­va­ra. Možda je bo­lje ma­lo pričeka­ti s odlu­kom i sa­bra­ti doj­mo­ve. Mo­guće su ma­nje ozlje­de, za­to pri­pa­zi­te.
vodolija In­do­len­tnost i ne­or­ga­ni­zi­ra­nost nećete trpje­ti, pa bis­te u ra­dnoj sre­di­ni mo­gli ne­ko­me tko će bi­ti baš ta­kav i za­mje­ri­ti. Mo­guće je sla­vlje na­kon do­bro oba­vlje­nog po­sla, a ta­mo bis­te mo­gli upo­zna­ti i oso­bu su­pro­tnog spo­la ko­ja će vam is­ka­za­ti ve­li­ke kom­pli­men­te. Zdra­vlje će vam bi­ti do­bro.
ribe Da­nas ćete se suočiti s je­dnim pro­ble­mom iz pri­jašnjih da­na, a uko­li­ko vašem strplje­nju i dođe kraj, ne re­agi­raj­te im­pul­zi­vno. To će se odno­si­ti i na ko­mu­ni­ka­ci­ju s na­dređeni­ma, jer sma­trat ćete da je je­dnoj oso­bi ko­ju sim­pa­ti­zi­ra­te na­ne­se­na ne­prav­da. I na lju­ba­vnom pla­nu bi­ti ćete bor­be­ni, pa bis­te svog par­tne­ra mo­gli po­vri­je­di­ti ri­ječima.